Nos produits

Oignons

Oignon jaune

680

tube 500g

Oignon jaune

680

800g

Oignon jaune

680

1kg

Oignon jaune

680

grappe 1kg

Oignon jaune

680

plateau 4kg

Oignon jaune

680

corbeille 5, 6 ou 7kg

Oignon jaune

680

colis 10kg

Oignon doux

680

filet 500g

Oignons doux

680

plateau 4kg

Oignon doux

680

corbeille 5, 6 ou 7kg

oignon doux de la Drôme

680

colis 10kg

Oignon blanc

680

tube 500g

Oignon blanc

680

plateau 4kg

Oignon blanc

680

corbeille 5, 6 ou 7kg

Oignon blanc

680

colis 10kg

Oignon rouge

680

tube 500g

Oignon rouge

680

plateau 4kg

Oignon rouge

680

corbeille 5, 6 ou 7kg

Oignon rouge

680

colis 10kg

Oignon saucier

680

filet 350g

Oignon saucier

680

filet 500 g

Oignon rose de Bretagne

680

plateau 4kg